ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

 

Weera Sukmetup

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

 

พระรูปสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) พระรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)

พิพิธภัณฑ์คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซ.อิสระภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

 ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้ทันกิเลส  ขยันขันแข็ง เสมอต้นเสมอปลาย ช่วยกันผดุงรักษา

พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ที่ได้เคยสังคายนาร้อยกรองไว้ ในสมัย

รัชกาลที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2364 

 

 

พระพนรัต พระนามเดิม รอด ยุคอยุธยา ชาวกรุงศรีอยุธยาเรียกพระนามท่านว่า หลวงปู่เฒ่า เป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้าย แห่งกรุงศรีอยุธยา สถิตวัดป่าแก้ว เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าแก้ว ลำดับที่สี่ สมัยสมเด็จพระรามราชาธิราช-สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เป็นอาจารย์ใหญ่พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ประจำยุคกรุงศรีอยุธยา ท่านนิพพานล่วงแล้วผ่านมาได้ 577 ปี พ.ศ.1981 -2558 (สมัยรัตนโกสินทร์มีพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน เป็นอาจารย์ใหญ่กรรมฐานประจำยุค )
ตำแหน่งพระพนรัต พระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสี พระเจ้าแผ่นดินสถาปนาแล้ว จะพระราชทานสัปทนคันหนึ่ง เสรียงพร้อมกับคนหาม

      

 

 เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ