ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

ประวัติตำแหน่งพระราชาคณะที่

พระพุทธพยากรณ์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

บททำวัตรกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม

คำบูชาพระรัตนไตร

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  อิเมหิ สักกาเรหิ  ตัง ภะคะวันตัง อะภิ-ปูชะยามิฯ  (หลายคนเปลี่ยน มิ เป็น มะ)

โยโส   สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ธัมมัง    อะภิปูชะยามิ

โยโส สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ    สักกาเรหิ  ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ฯ