ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Somdechsuk.org วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระครูสิทธิสังวร คณะ ๕

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon

http://www.facebook.com/themajjhima

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

ของแจกวันงาน พระพุทธพยากรณ์

๑.ไดอารี่โหร ปี 2558

๒.ปฏิทินโหร 100 ปี

๓.หนังสือกรรมฐาน สมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน ฉบับสมบูรณ์

๔.หนังสือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ประวัติตำแหน่งพระราชาคณะที่

พระพุทธพยากรณ์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

บททำวัตรกรรมฐาน วัดราชสิทธาราม

คำบูชาพระรัตนไตร

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  อิเมหิ สักกาเรหิ  ตัง ภะคะวันตัง อะภิ-ปูชะยามิฯ  (หลายคนเปลี่ยน มิ เป็น มะ)

โยโส   สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ธัมมัง    อะภิปูชะยามิ

โยโส สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ    สักกาเรหิ  ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ฯ