๒๔. ประวัติพระครูปัญญาวุธคุณ (สำอางค์)

 ประวัติพระครูปัญญาวุธคุณ

ประวัติพระครูปัญญาวุธคุณ

p005
พระครูปัญญาวุธคุณ มีนามเดิมว่า สำอางค์ เกิดวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน
อ้าย ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ บิดาชื่อนายผัน มารดาชื่อ นางปลื้ม สุขมีทรัพย์
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๖ เมื่ออายุได้๓๙ปี พระราชวิสุทธิ
ญาณ (อยู่) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ) เป็น
พระกรรมวาจาจารย์ พระญาณรังษี (จวบ) ครั้งเป็นพระครูวิจิตรวิหารวัตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์
อุปสมบทแล้วในพรรษาแรก ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ กับพระครู
ญาณสิทธิ์ (เชื้อ) องค์พระกรรมวาจาจารย์ และนับเป็นก้าวสำคัญที่ท่านได้ ต่อสืบทอด
พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับไว้มิให้ขาด ถ้าขาดท่าน ช่วงนั้น พระกรรมฐานแบบนี้
จะขาดวงศ์ ฉะนั้นช่วงที่ท่านอุปสมบท จึงเป็นช่วงสำคัญ ของพระกรรมฐานมัชฌิมา
แบบลำดับ ของพระสังฆราช (สุกไก่เถื่อน) ต่อมาท่านได้ออกเที่ยวสัญจรจาริกธุดงค์ ไป
ตามสถานที่ต่างๆ ท่านเป็นผู้รักษา บริขาร ต่างๆ ของอดีตพระอาจารย์กรรมฐาน สืบทอด
ต่อมาจากท่านพระครูญาณสิทธิ์ (เชื้อ จันทร์ประณีต)
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๐ สอบ นักธรรม ตรี โท เอก ได้ และเรียนต่อพระบาลี แต่ไม่ได้เข้าสอบ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระครูใบฎีกา ถานานุกรมชั้นที่ ๓ ของพระสังวรกิจโกศล
(บุญเลิศ) และเป็นพระอาจารย์บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับด้วย
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระครูสมุห์ ถานานุกรมชั้นที่ ๒ ของพระราชสังวรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระครูสังฆรักษ์ ถานานุกรม ของพระราชสังวรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) และเป็นเจ้าคณะ ๕
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระครูวินัยธร ถานานุกรม ของพระเทพศีลวิสุทธิ์ (บุญเลิศ)
และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา
บัตรที่ พระครูปัญญาวุธคุณ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ท่านมรณะภาพลงด้วย
โรคหัวใจวาย เมื่อสิริรวมอายุได้ ๗๒ ปี ๙ เดือน ๓ วัน พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ และต่อมาคณะศิษยานุศิษย์ได้หล่อรูปเหมือนท่านไว้ ประจำที่กุฏิ
คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม อันเป็นที่สถิตเดิมของท่าน