กำหนดการหล่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2558 ที่โรงหล่อช่างผา โทร. 084-651-7023

 

กำหนดการหล่อหมอชีวกโกมารภัทย์

ที่โรงหล่อพระช่างผา ตำบลศาลายา ซอยหมู่บ้านเคหะการเกษตร


วันอาทิตย์ที่ 5  กรกฎาคม 2558  แรม 5 ค่ำเดือน 8

        เวลา  09.19. ทลิทโธฤกษ์ บวงสรวงครูบาอาจารย์ปู่ชีวก และเทพยดา

เวลา  10.19 นาที มหัทโนฤกษ์ เททองหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

 เวลา  11.00 น. พระสงฆ์ฉันเพล ญาติรับประทานอาหาร

 

 

บทสวดขึ้นกรรมฐานและอาราธนากรรมฐาน

      เตรียมดอกไม้ ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ถ้วย ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม ใส่ในถาดเดียวกันเรียกว่าขันธ์ ๕ นำมาสวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน


คำบูชาพระรัตนไตร

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  อิเมหิ สักกาเรหิ  ตัง ภะคะวันตัง อะภิ-ปูชะยามิฯ  (หลายคนเปลี่ยน มิ เป็น มะ)

โยโส   สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ธัมมัง    อะภิปูชะยามิ

โยโส สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ    สักกาเรหิ  ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ฯ 

คำเจริญไตรสรณาคม 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม              ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ)

     สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ        สังฆัง นะมามิ(กราบ)

-------------------------------

                                                 บททำวัตรพระ(ขึ้นพระกรรมฐาน) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า  ๓ หน) 

                      พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ 

อิติปิโส ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน  

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ 

               เย จะ พุทธา อะตีตา  จะ,                  เย จะ พุทธา อะนาคะตา,

               ปัจจุปปันนา จะ เย พุทธา,                อะหัง วันทามิ สัพพะทา,

               พุทธานาหัสมิ ทาโสวะ,                   พุทธา เม สามิกิสสะรา,

               พุทธานัญ จะ สิเร ปาทา,                  มัยหัง ติฎฐันตุ สัพพะทาฯ 

               นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,                 พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,

               เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ,                   โหตุ เม ชัยมังคะลัง ฯ 

               อุตตะมังเคนะ วันเทหัง,                   ปาทปังสุง วะรุตตะมัง,

               พุทเธ โย ขะลิโต โทโส,                   พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง ฯ 

(กราบแล้วหมอบลงว่า)

               ข้าฯจะขอยึดหน่วงเอาซึ่งพระพุทธเจ้า แลคุณพระพุทธเจ้า ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน แลข้าฯจะขอนมัสการกราบไหว้พระพุทธเจ้าอันเป็น อดีต อนาคต ปัจจุบัน สิ้นกาลนานทุกเมื่อ แลข้าฯจะขอมอบตัวเป็นข้าแห่งพระพุทธเจ้า ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นเจ้า เป็นใหญ่แก่ข้าฯ ขอพระบาทบาทาของพระพุทธเจ้า จงมาประดิษฐานอยู่เหนือเศียรเกล้าแห่งข้าฯสิ้นกาลนานทุกเมื่อ สิ่งอันอื่นจะได้เป็นที่พึ่งแก่ข้าฯหามิได้ ถ้าเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯเที่ยงแท้นักหนา ข้าฯไหว้ละอองธุลีพระบาท ทั้งพระลายลักษณ์สุริยะฉาย ชัยมงคลทั้งหลาย จงมาบังเกิดมีแก่ข้าด้วยคำสัจนี้เถิด ฯ

               อนึ่ง โทษอันใด ข้าฯได้ประมาทพลาดพลั้งไว้ในพระพุทธเจ้า อันเป็น อดีต อนาคต ปัจจุบัน ขอพระพุทธเจ้าจงมาอดโทษ ทั้งปวงนั้น ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้านี้เถิด ฯ 

(กราบ)

                   ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ ฯ 

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก   ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ 

               เย จะ ธัมมา อะตีตาจะ,                    เย จะ ธัมมา อะนาคะตา,

               ปัจจุปปันนา จะ เย ธัมมา,                 อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ 

               ธัมมานาหัสสมิ ทาโสวะ,                 ธัมมา เม สามิกิสสะรา,

               สัพเพ ธัมมาปิ ติฏฐันตุ,                    มะมัง สิเรวะ สัพพะทาฯ 

               นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,                 ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,

               เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,                    โหตุ เม ชัยมังคะลัง ฯ 

               อุตตะมังเคนะ วันเทหัง,                   ธัมมัญ จะ ทุวิธัง วะรัง,

               ธัมเม โย ขะลิโต โทโส,                    ธัมโม ขะมะตุ ตัง มะมังฯ 

(กราบแล้วหมอบลงว่า)

               ข้าฯจะขอยึดหน่วงเอาซึ่งพระปริยัติธรรมเจ้า แลคุณพระนวโลกุตตระธรรมเจ้า และคุณพระธรรมเจ้าในอดีต อนาคต ปัจจุบัน จงมาเป็นที่ พึ่งแก่ข้า ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และข้าฯจะขอนมัสการกราบไหว้พระธรรมเจ้าทั้งมวล  อันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันสิ้นกาลนานทุกเมื่อ แลข้าฯจะขอมอบตัวเป็นข้าแห่งพระธรรมเจ้า ขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลนั้นจงมาเป็นเจ้า เป็นใหญ่แก่ข้าฯ ข้าฯขออาราธนาพระธรรมเจ้าทั้งมวลนั้น จงมาประดิษฐานอยู่เหนือเศียรเกล้าแห่งข้าฯสิ้นกาลนานทุกเมื่อ สิ่งอันอื่นจะได้เป็นที่พึ่งแก่ข้าฯหามิได้ ถ้าเว้นไว้แต่พระธรรมเจ้าทั้งมวลนั้น เป็นที่พึ่งแก่ข้าฯเที่ยงแท้นักหนา ชัยมงคลทั้งหลายจงมาบังเกิดมีแก่ข้าฯด้วยคำสัจนี้เถิด ข้าฯขอกราบไหว้พระธรรมเจ้าทั้งสองประการอันประเสริฐ โทษอันใดข้าฯได้ประมาทพลาดพลั้งไว้ในพระธรรมจ้าทั้งสองประการ ขอพระธรรมเจ้าทั้งสองประการ จงมาอดโทษทั้งปวงนั้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้านี้เถิดฯ 

(กราบ)                                    

               สังฆัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ 

               สุปฏิปันโน ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ, อุชุปฏิปันโน      ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ, ญายะปฏิปันโน  ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ, สามีจิปฏิปันโน  ภะคะวะโต      สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ 

                   เย จะ สังฆา อะตีตา จะ                    เย จะ สังฆา อะนาคะตา 

               ปัจจุปปันนา จะ เย สังฆา                  อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ 

               สังฆานาหัสสะมิ ทาโสวะ                สังฆา เม สามิกิสสะรา 

               เตสัง คุณาปิ ติฏฐันตุ                        มะมัง สิเรวะ สัพพะทา ฯ 

               นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                  สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

               เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,                    โหตุ เม ชัยมังคะลังฯ 

               อุตตะมัง เคนะ วันเทหัง,                  สังฆัญ จะ ทุวิโทตตะมัง,

               สังเฆ โย ขะลิโต โทโส                    สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง ฯ 

(หมอบกราบแล้วว่า)

               ข้าฯขอยึดหน่วงเอาซึ่งพระอริยะสงฆ์เจ้า แลคุณแห่งพระอริยะสงฆ์เจ้า ในอดีต อนาคต ปัจจุบัน จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน แลข้าฯจะขอนมัสการกราบไหว้พระอริยะสงฆ์เจ้าอันเป็น อดีต อนาคต ปัจจุบัน สิ้นกาลนานทุกเมื่อ แลข้าฯจะขอมอบตัวเป็นข้าฯแห่งพระอริยะสงฆ์เจ้า ขอพระอริยะสงฆ์เจ้าจงมาเป็นเจ้า เป็นใหญ่แก่ข้าฯ ข้าฯขออาราธนาคุณแห่งพระอริสงฆ์เจ้า จงมาประดิษฐานอยู่เหนือเศียรเกล้าฯแห่งข้าฯสิ้นกาลนานทุกเมื่อ สิ่งอันอื่นจะได้เป็นที่พึ่งแก่ข้าฯหามิได้ถ้าเว้นไว้แต่พระอริยะสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯเที่ยงแท้นักหนา  ชัยมงคลทั้งหลายจงมาบังเกิดมีแก่ข้าฯด้วยคำสัจนี้เถิด ข้าฯขอกราบไหว้พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งสองประการอันประเสริฐ โทษอันใดข้าฯได้ประมาทพลาดพลั้งไว้ในพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งสองประการ ขอพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งสองประการ จงมาอดโทษทั้งปวงนั้นให้แก่ ข้าพระพุทธเจ้านั้นเถิดฯ 

(กราบ) 

คำขอขมา ก่อนอาราธนานั่ง 

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญ  ญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง   ทาตัพพัง   สาธุ สาธุ อนุโมทามิ สัพพัง  อะปะราธัง ขะมะถะ เม  ภันเต,

   สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต, อุกาสะ  ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,  อุกาสะ ขะมามิ ภันเต  (กราบ ๑ ครั้ง)

                                               คำอาราธนาเมื่อนั่งพระกรรมฐาน 

ข้าฯขอภาวนาพระพุทธคุณเจ้า เพื่อจะขอเอายังพระลักษณะ (พระรัศมี 

 พระขุททะกาปีติธรรมเจ้า นี้จงได้ ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่ง แก่ข้าฯนี้เถิดฯ 

ขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่ง แก่ข้าฯนี้เถิดฯขอพระอริยะสงฆ์เจ้า 

 ตั้งแรกแต่    พระมหาอัญญาโกญฑัญญะเถรเจ้าโพ้นมา ตราบเท่าถึง

พระสงฆ์สมมุติในกาลบัดนี้ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิดฯ 

ขอพระอริยะสงฆ์องค์ต้น อันสอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล

จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิดฯ    ขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ

นี้เถิดฯ 

อุกาสะ อุกาสะ ในที่นี้เล่า ข้าฯจะขอปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของ

พระสัพพัญญูโคดมเจ้าเพื่อจะขอเอายัง พระลักษณะ (พระรัศมี)

พระขุททกาปีติธรรมเจ้า นี้จงได้ ขอจงเจ้ากูมาปรากฏบังเกิดอยู่ใน

จักขุทวาร มโนทวาร กายทวาร แห่งข้าฯในขณะเมื่อข้าฯนั่งภาวนาอยู่นี้เถิดฯ 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสารถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ 

                               สัมมาอะระหัง     สัมมาอะระหัง     สัมมาอะระหัง 

                                        อะระหัง      อะระหัง     อะระหัง 

(องค์ภาวนา พุท-โธ .ให้ตั้งจิตคิด นึก รู้ อยู่ใต้นาภี คือสะดือ ๒ นิ้วมือ) 

พระปีติธรรม ๕ ประการ 

            ๑.พระขุททะกาปีติธรรมเจ้า          

           ๒.พระขะณิกาปีติธรรมเจ้า          

           ๓.พระโอกกันติกาปีติธรรมเจ้า   

           ๔.พระอุพเพงคาปีติธรรมเจ้า      

          ๕.พระผะระณาปีติธรรมเจ้า          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

หมวดหมู่: