มูลนิธิสถาบันกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) วัดราชสิทธาราม

   (สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม)

(Facebook มูลนิธิกรรมฐานมัชฌิมา)

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ตามมติคณะกรรมการบริหารผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย 

            ๑.พระครูสิทธิสังวร                         ประธานกรรมการ          

             ๒.ผศ. ดร.วรานนท์ คงสง               รอง ประธานกรรมการ 

            ๓.นายภิญโญ พงศ์เจริญ                รอง ประธานกรรมการ        

            ๔.พท.สุชัย สุรพิชญ์พงศ์                รอง ประธานกรรมการ 

๕.ผศ. อารย์ นวลจันทร์                  รอง ประธานกรรมการ          

๖.นายวีรวงศ์ ชินวงศ์วิศาล          กรรมการ 

๗.น.ศ วิรงรอง ทับทิมงาม             กรรมการ                    

๘.นายพีระพงศ์ ตันติประยุกต์       กรรมการ 

๙.ทพ.เที่ยมสิทธิ์ เจียมจิราวัฒน์    กรรมการ           

 ๑๐,นางกฤติกาวลัย หิรัญสิ         เหรัญญิก 

๑๑.นายภุชงค์ ทับทิมงาม           ผู้ช่วยเหรัญญิก  

 ๑๒.อ.ปรีชาพัฒน์ โปรียนนท์       เลขานุการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ณ วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

พระครูสิทธิสังวร 

ประธานกรรมการมูลนิธิ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม

 

Weera Sukmetup 

       มูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ ได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ กท ๒๒๓๓ลงนามโดยนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕     มูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อจัดตั้งควบคุมดูแล และบริหารงานสถาบันกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ
เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม เผยแผ่การปฏิบัติ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ตามแนวทางของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร   (สุก ไก่เถื่อน) 

.๓ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและผลิตครูอาจารย์กรรมฐาน ให้ถึงพร้อมทั้ง ด้านปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ พระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ
เพื่อควบคุมคูแลและบริหารงานพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)

๖ เพื่อส่งเสริมงานบูรณปฏิสังขรณ์ หรือก่อสร้างทั้งปวงในพระพุทธศาสนา    

 ๗เพื่อบำรุงกิจการทั้งปวง ในทางพระพุทธศาสนาเช่น ค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟค่าปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ค่าครุภัณฑ์ ค่าพัสดุ บำรุงการศึกษาภิกษุ-สามเณร รักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ปลูกป่า ต้นไม้ในวัด ฯลฯ 

  เพื่อส่งเสริมสาธารณะกุศล อันเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

  เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข และเมตตาธรรมในหมู่มวลมนุษยชาติ

 

ขอเชิญท่านผู้มีจิตเป็นกุศล 

ร่วมทำบุญตั้งกองทุน หรือร่วมสมทบทุนมูลนิธิสถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ 

ติดต่อสอบถามร่วมบริจาคได้ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซ.อิสรภาพ 23 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

084-651-7023 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น ประเภทออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 067-2-93025-1 ชื่อบัญชี  สถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมวดหมู่: