ประวัติพระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ)

 

                 พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ ศิษย์ไก่เถื่อน )
              
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ว.ช
                
วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

                                                          บรรพชา - อุปสมบท 

                    •   พระอุปัชฌาย์ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (พระธรรมรัตนวิสุทธิ์)
                •   พระกรรมวาจาจารย์ พระครูไพโรจน์กิจจาทร (วิโรจน์)
                •   พระอนุสาสนาจารย์ พระครูประสิทธิวุธคุณ(พระมหาบุญเชิด สุชิโต)

 

                                     การศึกษาทางโลก

         พ.ศ. ๒๕๑๔ จบการศึกษา ป.ว.ช. พนิชยการราชดำเนิน ธนบุรี

 

                              การศึกษาพระปริยัติธรรม

         พ.ศ. ๒๕๒๘  จบนักธรรมเอก สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม

 

                              การศึกษาวิปัสสนากัมมัฎฐาน                                                

 

         พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๘ ศึกษาพระกัมมัฎฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

                                       ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)

 

                                          ปริญญากิตติศักดิ์   

           พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                            สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยารามคำแหง

 

   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก (วิชาปรัชญา- กัมมัฏฐานมัชฌิมา)

      ชาวต่างประเทศ มี

          ดร.โอลิวิเยร์ เดอ แบตง  ประเทศฝรังเศส แห่งสมาคมฝรังเศสปลายบูรพาทิศ

         ดร.แคทเธอรีน  นิวส์เวล  ประเทศอังอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน (S.O.A.S)

         นายแพทริท วาง   นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ชาวประเทศสิงคโปร์ 

      เป็นที่ปรึกษา คณะผู้ร่วมวิจัย  เกี่ยวกับหนังสือพระกรรมฐาน (มัชฌิมา แบบลำดับ)  ของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน ที่ วัดราชสิทธาราม กับคณะที่ มาจาก มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด แห่งลอนดอน  และให้คำปรึกษา หลังจบปริญญาเอก ประกอบด้วย 

 - ดร. แอนครู สกิวตั้น  ผู้จัดการโ ครงการ  หอสมุดโบเดียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  คณะโบราณคดี และศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยคิงคอลเลท แห่งลอนดอน  เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาศาสนาพุทธ . ภาษาสันสกฤษ ภาษาบาลี และ และตัวอักษรโบราณ 

- ดร.เคท คอสบี้   ที่ปรึกษาโครงการ  คณะศึกษาเอเชียตะวันออก และอัฟริกา  มหาวิทยาลัย ลอนดอน   ดร.เคท คอสบี้   เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสนาพุทธ  ที่คณะเอเชียตะวันออก และอัฟฟริกาศึกษา  มหาวิทยาลัย ลอนดอน เป็นผู้เชียวชาญการศึกษาศาสนาพุทธ ภาษาสันสกฤษ ภาษาบาลี และตัวอักษรโบราณ โยคะวัชระ (คณะบดี) 

- ดร.พิบูลย์ ชมพูไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อภาษาไทย  หอสมุดโบเดียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เป็นผู้ติดตาม ศึกษาหลังจบปริญญาเอก แผนกศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคอกคอลเลท (UCC), ไอร์แลน 

  - ดร.กิลเลี่ยน อีวีสัน   เป็นผู้อำนวยการโครงการ และ ผู้อำนวยการเอเชียตะวันออก หอสมุดโบเดียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เป็นบรรนาธิการห้องสมุดที่อาวุโสสูงสุค ในแผนกเอเชียศึกษา ใน สหราชอณาจักร  

- โจติกา เคอร์เยิน  ผู้ช่วยโครงการ และผู้ช่วยภาษาฉาน (ไทยใหญ่) หอสมุดโบเดียน  เขาเป็นบรรณรักษ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ คณะอัฟริกา และเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ 

- ลอง สลู   ผู้ช่วยโครงการ หอสมุดโบเดียน เป็นผู้เชียวชาญศาสนาพุทธกัมพูชา  

 - ผู้ช่วยชั่วคราวคนอื่นๆประกอบด้วย เดวิด วาตัน และศาสดาจารย์ฮารอล ฮุนเดียส มหาวิทยาลัยพัสซู เยอรมันนี ทั้งสองท่านทำงานอยู่ที่ห้องสมุด แห่งชาติลาว

- ห้องสมุดบ๊อดเลียน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เชิญพระครูสิทธิสังวรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค้นคว้าความลับที่ซ่อนอยู่ (ของคัมภีร์โบราณ )โดยดร.แอนดรู สกิวตั้น ผู้จัดกาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

          - ดร.แอนดรู สกิวตั่น       ผู้จัดการโครงการค้นคว้าความลับที่ซ่อนอยู่ (ของคัมภีร์โบราณ) 

          - ดร.พิบูลย์ ชมพูไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อภาษาไทย  หอสมุดโบเดียนน มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด 

          - ดร.เคท คอสบี้   ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะศึกษาเอเชียตะวันออก และ อัฟริกา  มหาวิทยาลัยลอนดอน 

          - ดร.กิลเลี่ยน อีวีสัน หัวหน้าบรรณารักษ์  หอสมุดโบเดียนมหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด

    หน้าที่การงาน

     พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระวินยาธิการ ประจำเขต บางกอกใหญ่

     พ.ศ. ๒๕๔๐ รักษาการเจ้าคณะ ๕ คณะกัมมัฏฐาน

     พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ ๕  คณะกัมมัฏฐาน

    พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกรรมการดูแล สร้างหลังคาพระอุโบสถ

    พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นคณะกรรมการอนุรักษ์และบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม 

  สมณศักดิ์

     พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น พระครูใบฎีกา ถานานุกรม ใน พระราชพิพัฒน์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม
     พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นพระครูสังฆรักษ์ ถานานุกรม ใน
พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาส วัดราชสิทธาราม

    พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุร ที่ พระครูสิทธิสังวร

 ผลงานด้านทนุบำรุงพระกัมมัฎฐานมัชฌิมา แบบลำดับ  แบบสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)

 

                                 

    ๑. สร้างพระรูปเหมือน หุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน 

    ๒. ผดุงฟื้นฟู พระกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน

    ๓. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์กรรมฐาน สมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน 

     ๔.สร้างสวนปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)

     ๕.ทำโครงการคืนป่า และไก่ป่า สู่วัดพลับ

     ๖.จัดตั้งมูลนิธิ สถาบันปฏิบัติกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

     ๗.สร้างพระพุทธมัชฌิมามุนี พระประจำกรรมฐานมัชฌิมา