มีปฏิบัติธรรมทุกวัน

งานปฏิบัติธรรมมีปฏิบัติธรรมกรรมฐานมัชฌิมาทุกวัน

ที่ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๕๑-๗๐๒๓  

เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -   ๑๗.๓๐ น. ทุกวัน

Forums: 
หมวดหมู่: