ข้อมูลประวัติตำหนักเก๊ง

 
  พระตำหนักจันทร์ และ พระตำหนักเก๋งจีน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ-
หล้านภาลัย ครั้งดำรงค์พระราชอิศริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถาณมงคล กรมหลวงอิศรสุนทร ทรงสร้างถวายพระราช-
โอรสองค์ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงค์พระราชอิศริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อคราว
ทรงผนวชที่วัดราชสิทธารามนี ๑ พรรษา
         พระตำหนักจันทร์ ใช้เป็นที่หลับพระเนตรเจริญพระวิปัสสนา ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาท-
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นทรงเสด็จมาศึกษา พระวิปัสสนาที่วัดราชสิทธาราม เดิมปลูกอยู่เกาะหนึ่งริมกุฎิพระญาณ-
โกศล(รุ่ง) ชั้นล่างก่อปูนวางคาน ชั้นบนเครื่องบนไม้จันทร์ ทั้งนั้น มีช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จ-
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฎิสังขรวัดราชสิทธาราม พระตำหนักจันจึงชำรุดมาก กรมพระพิพิธ เป็น
แม่งาน จึงได้รือ พระตำหนักจันทร์ รือมาปลูกเคียงตำหนักเก๋ง เปลี่ยนเสาเป็นไม้เต้งรังปักลงดิน และเครื่องบนก็เปลี่ยนบ้าง
เพดานแลพื้นไม้เปลี่ยนไม้สัก ยังคงไม้จันทร์แต่ฝารอบเชิดหน้า ต่อมาสมัยเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีครองวัดจึงยกขึ้น เป็น
หอพระ

         พระตำหนักเก๋งจีน เป็นตึก ๒ ชั้น แบบเก๋งจีนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร ผนังก่ออิฐหนาประมาณ ๓๐
เซนติเมตร ชั้นล่างใช้เป็นที่รับแขกชั้นบนใช้เป็นที่บรรทม ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ จ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 

หมวดหมู่: