กำหนดการปฏิบัติธรรม เสาร์25- อาทิตย์26 ตุลาคม 2557 ที่คณะ 5 วัดราชสิทธาราม โทร. 084-651-7023

  

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๗      ขึ้น  ค่ำ เดือน ๑๑ 

๐๘.๐๐น.- ๑๒.๐๐น.   ลงทะเบียน  ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน  รับประทานอาหารเพล 

๑๓.๐๐น.-๑๕.๐๐น.   นั่งกรรมฐาน ตามอัชยาศัย 

๑๖.๐๐น.๑๘.๐๐น.     สวดมนต์ทำวัตร-นั่งกรรมฐาน เข้านอน 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๗      ขึ้น  ค่ำ เดือน๑(เทศกาลกินเจ)

๐๘.๐๐น.-๐๙.๓๐น.   รับประทานอาหารเช้า - ทำวัตรเช้า 

๑๐.๐๐น.- ๑๒.๐๐น.   นั่งกรรมฐาน - รับประทานอาหารกลางวัน

๑๗.๐๐น.๑๘.๐๐น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น- ลาศีล