กำหนดการ (สำเนา-ตีพิมพ์)

กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------

       พุทโธพุทโธ         

                                                        กำหนดการ

             

                   

 

  กำหนดการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

   วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554

          เวลา 09.00น.                           ลงทะเบียน

          เวลา 10.00 น.                          ขึ้นกรรมฐาน เจริญภาวนา  เดินจงกรม

          เวลา 11.00น.                           รับประทานอาหารกลางวัน แล้วพักผ่อน

          เวลา13.00น.                            ฟังบรรยายธรรมตอบถามปัญหา จบแล้วดื่มน้ำปานะ

          เวลา14.00น.                            เดินจงกรม 

          เวลา 15.25น.                           พักดื่มน้ำปานะ

          เวลา 16.00น.                           ทำวัตรกรรมฐาน แล้วนั่งกรรมฐานตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554

          เวลา 09.00น.                           ลงทะเบียน

          เวลา 10.00 น.                          ขึ้นกรรมฐาน เจริญภาวนา  เดินจงกรม

          เวลา 11.00น.                           รับประทานอาหารกลางวัน แล้วพักผ่อน

          เวลา13.00น.                            ฟังบรรยายธรรมตอบถามปัญหา จบแล้วดื่มน้ำปานะ

          เวลา14.00น.                            เดินจงกรม 

          เวลา 15.25น.                           พักดื่มน้ำปานะ

          เวลา 16.00น.                           ทำวัตรกรรมฐาน กลับบ้าน         

หมวดหมู่: