ข่าวประชาสัมพันธ์

     

      พระขุทกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ  พระอุเพงคาปีติ  พระผรณาปีติ

                             พุทโธ พุทโธ

                                                     เข้าปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม 2555

    ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม2555

                            ณ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ 23 บางกอกใหญ่ ก.ท.ม โทร.084-651-7023

                                                          img_5154  

คุณปอ (ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรฐ์ ) นั่งกรรมฐานที่ คณะ 5   

 

 

 

วัดราชสิทธาราม   

 

 http://www.a-thongtip.com/ 

  

 img_7070

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดราชสิทธาราม เมื่อวันที่ 13-14-15 ธ.ค. 53 กับพระครูสิทธิสังวร     

 

หมวดหมู่: