๑. ประวัติพระครูกิจจานุวัตร(สี)

00018 ประวัติพระครูกิจานุวัตร(สี)

ประวัติพระครูกิจานุวัตร(สี)
พระครูกิจจานุวัตร หรือพระอาจารย์สี ท่านเกิดประมาณปีพระพุทธศักราช
๒๒๗๙ รัชสมัยพระเจ้าบรมโกศ แขวงเมืองนครสวรรค์ บรรพชา-อุปสมบท ณ วัดพระ
ศรีฯ เมืองนครสวรรค์
ท่านพบ กับพระอาจารย์สุก ที่ป่าดงพญาเย็น แขวงอุตรดิตถ์ ท่านมีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระอาจารย์สุก ต่อมาท่านได้ขอศึกษาวิชากรรมฐานชั้นสูง พระอาจารย์สุก
ได้สอนวิชาแยกธาตุขันธ์ วิชาสลายธาตุขันธ์ ให้กับพระอาจารย์สี ไว้เจริญวิปัสสนา
ประมาณปีพระพุทธศักราช ๒๓๑๐ สมัยธนบุรี ท่านทราบข่าวว่าพระอาจารย์สุก
มาสถิตวัดท่าหอย ท่านจึงจาริกติดตามมาอยู่ที่วัดท่าหอยด้วย และได้ช่วยพระอาจารย์สุก
ทำอุปสมบทกรรมอุปสมบท
ต่อมาพระอาจารย์สุก ได้มอบไม้เท้าเบิกไพร ที่เรียกว่า ไม้เท้าเถาอริยะ ที่
พระองค์ท่านได้มาจากถ้ำแห่งหนึ่งในป่าลึก อันเป็นของบูรพาจารย์ มาแต่โบราณกาล ซึ่ง
ท่านมาละสังขาร พร้อมทิ้งไม้เท้าเถาอริยะนี้ไว้ในถ้ำแห่งนั้น พระองค์ท่าน ทรงประทาน
ไม้เท้าเถาอริยนี้ให้ กับพระอาจารย์สี ไว้ใช้เบิกไพร เปิดทาง แหวกทาง แผ่เมตตา เวลา
สัญจรจาริกธุดงค์ ออกป่าเขาลำเนาไพร
ปีพระพุทธศักราช ๒๓๒๗ ท่านกลับออกมาจากป่า ถึงวัดท่าหอย ทราบข่าวว่า
พระอาจารย์สุก มากรุงเทพฯ สถิตวัดพลับ ท่านจึงเดินทางจาริกมา วัดพลับ พร้อมด้วย
เพื่อนสหธรรมิก มาช่วยพระอาจารย์สุก พระอาจารย์ ของท่านในกิจการต่างๆ ภายในวัด
พลับ ต่อมาพระญาณสังวรเถร (สุก) ตั้งท่านให้ช่วยดูแลพระกรรมฐาน
ปีพระพุทธศักราช ๒๓๕๙ ท่านเป็นพระถานานุกรม ของสมเด็จพระญาณสังวร
ที่พระครูสมุห์
ปีพระพุทธศักราช ๒๓๖๓ ท่านพระครูสมุห์สี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระครูฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระครูกิจจานุวัตร
ปีพระพุทธศักราช ๒๓๖๔ - ๒๓๖๕ เป็นคณะกรรมการสังคายนาพระกรรมฐาน
มัชฌิมา แบบลำดับ และเป็นคณะกรรมการหล่อพระรูป สมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน
ปีพระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ท่านอาพาธด้วยโรคชรา และถึงแก่มรณะภาพด้วย
อาการสงบ เมื่ออายุได้ ๘๖ ปีเศษ ได้ทำการพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชสิทธาราม